top of page
Dots
Heli Virtanen

Heli Virtanen

Syöpään sairastunut

kaipaa moniulotteisempaa tiedollista tukea

Syöpään sairastuminen on monille elämän suurimpia uhkakuvia ja diagnoosin saaminen on pysähdyttävä paikka. Siitäkin huolimatta että monien syöpien hoitotulokset ovat kehittyneet vuosi vuodelta. Sairastunut ja hänen läheisensä tarvitsevat paljon tietoa ja tukea selvitäkseen elämässään eteenpäin. 

 

Vaikka syöpähoidot ajoitetaan huolellisesti ja moni potilas kokee kulkevansa hoitojensa aikana kuin juna raiteilla, tarvitaan sairauden kanssa selviämiseen myös paljon omaa ponnistelua. Sairastuneen on tärkeää ottaa vastuuta hoidoistaan ja ammattilaisten on osattava tukea heitä huolehtimaan itsestään. Tiedollisen tuen antajissa on useita ammattiryhmiä – lääkäreitä, hoitajia, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. 

 

Potilaan omaehtoista hoitoa ja vastuun ottamista sekä voimavaraistumista tarjoavasta tiedollisesta tuesta on toistaiseksi liian niukasti tietoa. Dosentti Heli Virtanen Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta on tutkimusryhmineen arvioimassa mitä tiedollista tukea syöpäpotilaat ovat saaneet ja mistä tuki koostuu. Tutkimusryhmään kuuluu seitsemän senioritutkijaa sekä 3-4 maisteriopiskelijaa hoitotieteen laitokselta, Tyksistä, Läntisestä syöpäkeskuksesta sekä Helsingin yliopistosta.

 

Dosentti Heli Virtanen sai 4000 euron apurahan Moikoisten syöväntutkimussäätiön Jukka ja Marja Ruolan rahastosta.  

 

–Terveystieteellinen tutkimus syöpää sairastavien tiedollisesta tuesta tuottaa tietoa potilaskeskeisen työotteen kehittämiseen. Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja työskentelin pitkään syöpään sairastuneiden parissa. Sekä aiempi tutkimustieto että oma työkokemukseni herättivät huolen syöpään sairastuneiden tiedollisen tuen toteutumisesta. Jatkokoulutukseni terveystieteiden tohtoriksi ja tutkimustyöni ovat antaneet mahdollisuuden tarkastella ja arvioida potilaan saamaa tiedollista tukea ja tuen antamisen menetelmiä terveystieteellisestä ja teoreettisesta näkökulmasta, selvittää Heli Virtanen.

Potilaiden voimavaraistumista tukevan ohjauksen kehittäminen on Heli Virtasen pitkäaikainen tutkimusalue. Laadukas voimavaraistumista tukeva tiedollinen tuki sisältää moniulotteista tietoa kuudelta sisältöalueelta: biofysiologinen alue (esim. tieto syövästä terveysongelmana ja sen hoidosta), toiminnallinen (esim. tieto syövän vaikutuksista päivittäiseen elämään), kokemuksellinen (esim. tieto aikaisempien kokemusten hyödyntämisestä hoidossa ja tieto syöpään liittyvistä tunteista ja niiden käsittelystä), sosiaalis-yhteisöllinen (esim. tieto potilasjärjestöistä ja perheen osallistumisesta hoitoon), eettinen (esim. tieto potilaan oikeuksista ja vastuista hoidossa) ja taloudellinen alue (esim. tieto sairauden ja hoidon aiheuttamista kustannuksista ja mahdollisista etuuksista). 

 

–Tutkimustulokset osoittavat tiedollisen tuen kohdistuneen pääasiassa sairauden lääketieteellisiin kysymyksiin psykososiaalisten asioiden jäädessä vähemmälle huomiolle. Lisätutkimusta muillakin  sisältöalueilla siis tarvitaan. Tätä tietoa voidaan hyödyntää tiedollisen tuen kehittämisessä käytännön hoitotyössä, syöpää sairastavan potilaan hoitotyön opetuksessa ja oppimisessa sekä hoitotyön ohjausresurssien suunnittelussa ja arvioinnissa, tiivistää Heli Virtanen. 

 

Apuraha mahdollistaa tutkimuksen raportoinnin ja tutkimustulosten välittämisen ammattilaisille syöpää sairastavien potilaiden tiedollisen tuen ja erityisesti psykososiaalisen tuen kehittämiseksi. 

bottom of page